Elite Universities คือ
 
Elite Universities Interview Program เป็นโครงการหลักที่ Insight Education Consulting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี (จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ
ปี ค.ศ.2007) โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของออสเตรเลีย ในกลุ่ม Group of Eight (Go8) ทั้ง 8 มหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้พบปะและพูดคุยกับตัวแทน
และศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัย เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน วิธีการสมัครเรียน การใช้ชีวิตในประเทศ
ออสเตรเลีย และในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไปศึกษาต่อออสเตรเลีย เป็นต้น
 
 
อะไรคือ Group of Eight (Go8) ?
 
Group of Eight (Go8) เป็นการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 มหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัยของประเทศออสเตรเลีย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายให้มีการกำหนดนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางกลุ่มกำหนดโดยเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อีกทั้งเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองเรื่อง
การวางนโยบายการพัฒนาการศึกษาในระดับประเทศ
 
Go8 เริ่มทำงานร่วมกันเมื่อปี ค.ศ. 1994 และก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1999
Go8 ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน ได้แก่
 
1   Monash University
2   The Australian National University
3   The University of Adelaide
4   The University of Melbourne
5   The University of New South Wales (UNSW Sydney)
6   The University of Queensland
7   The University of Sydney
8   The University of Western Australia
 

ทำไมต้องไปเรียนกับ 8 มหาวิทยาลัยนี้?

1   เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศออสเตรเลียและติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก โดย QS World University Ranking
และ Time Higher Education World University Ranking 2018
2   ระบบการเรียนการสอนได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งจากสถาบันการจัดอันดับและจาก
QSStars Rated for Excellence
3   มหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบัน ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วโลกทำให้ ระบบการเรียนการสอน
และบรรยากาศโดยรวมเป็นแบบสากล นักเรียนที่ไปจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ
หลากหลายวัฒนธรรม
4   เนื่องจากกลุ่ม Go8 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทำให้นักเรียนที่จบมาได้รับ
ความสนใจในการคัดเลือกเข้าทำงานจากองค์กรและบริษัทชั้นนำระดับโลก
5   มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Go8 มักได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อสร้างงานวิจัย ทำให้
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเอง ทั้งด้านบุคลากรและ อุปกรณ์การเรียนการสอน
นักเรียนจะได้เรียนในบรรยากาศการเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัย

 
Copyright © Insight Education Consulting Co.,Ltd 2018